Du er her:
Relaxing app background

Nynorsk ordliste – tradisjonell og einskapleg norm

Av: Arvid Langeland

For alle som vil skriva ein konsekvent og regelfast nynorsk

Ordlista er tufta på tanken om at nynorsk er eit eige, sjølvstendig språk på lik line med andre normalmål. Ho vil bøta på den forvirringa som kan rå om korleis nynorsken skal sjå ut, og tilbyd ei einskapleg norm som det er råd å læra og nytta.

Ordlista er på om lag 38 000 ord og gjev det sentrale ordtilfanget i moderne nynorsk. Samstundes er kjerneorda i den nynorske ordskatten gjevne større plass enn det som er vanleg i ordbøker eller ordlister av same omfang.

Norma i ordlista byggjer i all hovudsak på læreboknormalen som galdt fram til 2012. Former som frå 1917 og frametter vart tekne inn i nynorsken med det føremålet å tilnærma nynorsken til bokmål, er i stor grad fjerna, og ein del eldre former er tekne inn att for å syna betre samanhengen i målet.

Kjøp Nynorsk ordliste – tradisjonell og einskapleg norm

Du får Ordnett både online (i nettleser) og offline (i mobilapp og program for Windows og Mac).Les om Ordnett på alle plattformer